កន្លែងផ្គត់ផ្គង់ខាងលិចខាងលិចថ្ងៃទី ៦-១០ វិច្ឆិកា

កន្លែងផ្គត់ផ្គង់ខាងលិចខាងលិចថ្ងៃទី ៦-១០ វិច្ឆិកា

ឈូងសមុទ្រម៉ាន់ដាណេ, ផ្លូវ ៣៩៥០ អេសឡាវេហ្គាស, ឡាសវេហ្គាស, អិន។ ៨៩១១៩៩


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែវិច្ឆិកា -៦០-២០១៨